MEDEDELINGEN VANWEGE HET CORONAVIRUS

28 maart 2020

Vanuit de overheid is er een dringend advies gegeven om het aantal personen tijdens samenkomsten zoveel mogelijk te beperken. Hier willen we gehoor aan geven. Dit betekend dat er tijdens de komende diensten alleen de kerkenraad, koster en organist, dus zonder hun gezinnen, aanwezig zullen zijn. Deze maatregelen raken ons als kerkenraad en leden diep. Laten wij ons voor de Heere verootmoedigen en Hem smeken of Hij ons genadig wil zijn.

______________________________________________________________________________

14 maart 2020

Ongetwijfeld is iedereen op de hoogte van de huidige stand van zaken in verband met het coronavirus. Het zeer besmettelijke virus grijpt snel om zich heen. Elke dag lezen we in de krant dat er weer meerdere mensen zijn besmet en weer iemand is overleden. De overheid, zowel landelijk als plaatselijk, heeft duidelijke maatregelen afgekondigd om besmetting met het virus, zoveel als menselijk gezien mogelijk is, te voorkomen. Er is ons goed verteld dat dit geen vrijblijvende zaak is, maar dat we genoodzaakt zijn ons aan de afgekondigde maatregelen te houden en ze na te leven. Dus bijvoorbeeld ook geen samenkomsten van meer dan 100 personen. Uw kerkenraad heeft na rijp beraad besloten om onderstaande maatregelen te nemen. Wij hopen dat u er begrip voor zal hebben. Het blijkt dat we dit coronavirus zeer ernstig moeten nemen en het niet wat lacherig kunnen afdoen als een ‘gewoon griepje’.

Wij schrijven u deze brief onder biddend opzien tot de HEERE of Hij ons allen in Zijn gunst, naar Zijn raad en welbehagen wil gedenken. In het levend besef niets verdiend te hebben, Zijn rechtvaardige toorn ons waardig gemaakt te hebben, vanwege onze menigvuldige zonden en het afwijken  en overtreden van Zijn Woord en Wet. Ons allen past een ootmoedige schuldbelijdenis:

Wij hebben God op ’t hoogst misdaan;

Wij zijn van ‘t heilspoor afgegaan;

Ja, wij en onze vaad’ren tevens,

Verzuimend’ alle trouw en plicht,

Vergramden God, den God des levens,

Die zoveel wond’ren had verricht.

Dat we in deze zorgvolle dagen maar mochten leven in de innerlijke overtuiging van de waarheid van Gods Woord zoals vervat in Zondag 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus.

De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid en onderwerpt zich volledig aan de maatregelen en richtlijnen van de overheid.

 • Samenkomen met meer dan 100 personen is verboden. Dat betekent voor onze gemeente dat we niet als gehele gemeente kunnen samenkomen.
  De overheid geeft het volgende advies: Gemeenteleden (jongeren en ouderen) met verkoudheidsverschijnselen worden verzocht thuis te blijven. Ook kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid (hart, longen en luchtwegen) worden verzocht thuis te blijven. Het is duidelijk een maatregel met betrekking tot de Volksgezondheid en niet om mensen uit de kerk te houden.
 • De zondagse erediensten worden op de gebruikelijke tijden belegd, echter is de toegang strikt beperkt tot de kerkenraadsleden met eventueel hun echtgenotes en de thuiswonende kinderen. Tevens zullen de koster en een organist aanwezig zijn.           
 • Alle andere gemeenteleden worden verzocht via de kerktelefoon of de scanner mee te luisteren met onze gemeente. Zo bent u toch betrokken bij deze belangrijke gebeurtenis, in Woordbediening en gebed. Kunt u niet meeluisteren? Bel onze scriba en overleg met hem over een oplossing. Dat geldt voor alle vragen omtrent deze maatregelen. (tel. 06-81244855)
 • Er wordt geen kinderoppas gehouden.
 • Collecten worden aan de uitgang gehouden, zodat er geen zakken doorgegeven hoeven te worden. Handcontact moet zoveel mogelijk vermeden worden. Voorlopig zal alleen de hoofdingang gebruikt worden. Verzoek om zoveel als het mogelijk is, geen deuren aan te raken.
 • Kerkgangers worden verzocht verspreid over het kerkgebouw te gaan zitten.
 • De bediening van het Heilig Avondmaal wordt, evenals in vele andere kerken, uitgesteld.
 • Huisbezoeken zullen aangepast worden.
 • De bezoeken van het Zorgteam worden voorlopig opgschort.
 • Zowel de bijeenkomst van de Vrouwenvereniging als de Bunyanavond komen vanwege het besmettingsgevaar te vervallen. (Te veel mensen te dichtbij elkaar!)
 • We weten, het is een noodmaatregel, waar niemand blij mee is. Maar mogen we alstublieft rekenen op uw begrip en gebed? Deze maatregel is ons allen overvallen. God spreekt in de weg van het oordeel. Lees vooral eens wat de profeet Jeremia zegt in Klaagliederen 3: 18-42.

We hopen de situatie van week tot week opnieuw te bezien en indien nodig aan te passen.

Geliefde gemeente,

We wensen u van harte in alle omstandigheden Gods zegen en nabijheid toe.

‘Bidt zonder ophouden!’

Ds. C.L. Onderdelinden                                                        diak. J. Voortman, scriba

De thuisblijvers kunnen uiteraard niet deelnemen aan de collecten. Zij kunnen hun gaven en giften via ons bankrekeningnummer overmaken. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Rabobank rek.nr.: NL32RABO0347303129