ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gegevens

Algemene gegevens:

 • Naam ANBI: Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen-Bevervoorde
 • RSIN/Fiscaal nummer: 809391417
 • Website adres: www.bevervoorde.nl
 • Adres: Bevervoorde 14
 • Postcode: 7462 AA
 • Plaats: Rijssen

Bestuur:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente bestaat uit ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn: dominee, ouderlingen en diakenen.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de jaarrekening.

De statuten zijn op aanvraag bij de kerkenraad ter inzage te verkrijgen.

Beleidsplan:

De kerkelijke gemeente aanvaardt de Bijbel als het onveranderlijk en eeuwig blijvend Woord Gods, en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid namelijk:  a. de Nederlandse Geloofsbelijdenis;  b. de Heidelbergse Catechismus;  c. de Dordtse Leerregels.

De gemeente wenst zich in haar regering te laten leiden door dit reglement voor zover het hierin voorziet en door de Gereformeerde Kerkorde, zoals deze door de Nationale Synode te Dordrecht in het jaar zestienhonderd negentien (1619) is vastgesteld

Doelstelling:

De gemeente beoogt zonder winstoogmerk de instandhouding en bevordering van het kerkelijk leven.

Beloningsbeleid:

Leden van de kerkenraad, onderhoudscommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De beloning van de predikant is door de kerkenraad vastgesteld.

Verslag activiteiten:

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies e.d.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

 • Prediking
 • Rouw- en trouwdiensten
 • Catechisaties
 • Jeugdvereniging
 • Vrouwenvereniging
 • Bijbellezingen
 • Gemeenteavonden
 • Ziekenbezoek
 • Huisbezoek

Voorgenomen bestedingen:

De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen van de afgelopen jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden. Kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkort staat van baten en lasten 2023:

Baten:

Bijdragen van gemeenteleden €75.666

Ontvangen legaat €46.439

Rente en overige inkomsten €12.000

Totale baten €134.105

Lasten:

Uitgaven ter onderhouding van de eredienst €49.431

Rente en overige uitgaven €1.205

Totale Lasten €50.636

Totaal resultaat €83.469 (baten-lasten)

Toelichting:

De kerkelijke gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de plaatselijke gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster en  vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het gezamenlijke werk.